Een nieuw leiderschap voor nieuwe tijden

Nieuwe tijden

We leven in een tijd waarin mensen overal ter wereld ongelofelijke mogelijkheden hebben op vlak van communicatie, mobiliteit, gezondheidszorg, kennisgaring… De wereld beperkt zich niet langer tot het eigen dorp of land. Digitale media laten toe om op elk moment overal bruggen te slaan met wie je maar wil. Alles lijkt mogelijk en weinig staat nog vast. De wetenschap neemt een ongeziene vlucht en de antwoorden van kerk en staat op diepmenselijke thema’s voldoen niet meer.  Zekerheden en klassieke patronen uit het verleden komen op de helling te staan. Tegelijk lijken veel mensen last te hebben van vermoeidheid, vereenzaming en onzekerheid: voor hun job, hun toekomst of die van hun kinderen… In de Westerse wereld neemt bovendien het gebruik van antidepressiva en slaapmiddelen zorgelijke proporties aan.  

De wereld van vandaag lijkt op zoek naar een nieuwe samenhang, een nieuwe bedding waarin de complexiteit enerzijds en het welbevinden anderzijds kunnen samengaan, zowel op individueel als op collectief niveau. Multinationals en KMO’s, welzijns- en zorgorganisaties bevragen hun klassieke structuren en gewoontes en zijn zoekende naar nieuwe denk- en handelwijzen om flexibel in te spelen op de niet aflatende stroom van veranderingen in markt, reglementering en verwachtingen van hun stakeholders…

Nieuw leiderschap

Niet in het minst is er nood aan een nieuw soort leiderschap, in alle lagen van onze bedrijven, organisaties en van de maatschappij. Een leiderschap dat temidden van onvoorspelbaarheid en complexiteit nieuwe referentiepunten vindt en bakens uitzet voor verdere vooruitgang en breed verspreid welzijn van mens en maatschappij. Een leiderschap dat zich verbindt met wat zich hier en nu afspeelt én zich tegelijk en zonder angst openstelt voor het onverwachte dat zich aandient. Een leiderschap van innerlijkheid, van ruimte creëren en collectief luisteren, van loslaten en laten ontstaan.

Nieuwe leiderschapsvaardigheden

Deze 3-daagse Art of Hosting training reikt een kader van denken en handelen aan voor het individu, de organisatie en het bedrijf – om beter te kunnen omspringen met de toenemende complexiteit. De training zoomt in op leiding geven aan levende systemen en op de praktijken van cocreatie.

In de training gaan we aan de slag met de volgende vragen:

  • Hoe vergroten we het vertrouwen in het eigen kunnen en scherpen we onze vaardigheden aan, zodat we aan de slag gaan met complexiteit en leiderschap en initiatief nemen in deze huidige wereld? 
  • Hoe verscherpen we onze eigen intenties zodat we met meer daadkracht kunnen samenwerken met anderen in de organisatie, de eigen gemeenschap? 
  • Welke methodieken, innerlijke gesteldheid en vaardigheden hebben we nodig om de overgang van hiërarchie naar zelfsturing en zelforganisatie te kunnen (bege)leiden? 

We duiken in ‘the Art of Hosting Conversations that Matter’. Deze praktijk en wetenschap vormt het cement voor sociale innovatie. Ze reikt handvatten aan om initiatief te nemen en zich te verbinden met anderen in authentieke dialoog en in cocreatieve samenwerking.

De ‘kunst’ van de ‘Art of Hosting’ bestaat erin om de collectieve intelligentie van een groep mensen, een gemeenschap, organisatie of bedrijf aan te spreken en in te zetten in het licht van betere en duurzamere oplossingen voor complexe uitdagingen. Wereldwijd vormt een groeiende groep mensen samen een open gemeenschap en een lerend netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt in het begrijpen van complexiteit en het verkennen van nieuwe manieren van denken en innoverend organiseren. Tijdens deze training kun je je erin onderdompelen. Wees welkom!